@
 
   
  ²
  @E¤è®×²¤¶
  ڤ覡
  ت
  ӤH
  ~
¡uÄɤë¶Ç·R¡D©¯ºÖ­¸´­¡v·R¤ß§²°¸q½æº[§U¾Ç¥]¤j¶Ò¶°¬¡°Ê

¤@¡B§²°¸q½æ»P®½§U¶µ¥Ø(¸Ô¦p¤U)
¡]¤@¡^¬°·PÁ¤j®aÅTÀ³¸q½æ¬¡°Ê¡A¦P¤@¼t°Ó²£«~¡Aº¡50²°¥H¤W95§é¡Aº¡100²°¥H¤W9§é¡C
¡]¤G¡^¥­¦w¿|²£«~±Ä§N­á¦v°t¡A¨ä¾l¬Ò±Ä§C·Å¦v°t¡A¦P¤@¼t°Ó²£«~º¡4000¤¸¥H¤W¡A§K¶O¦v°t
         (»Ý¦P¤@¦a§}¡A­­¥xÆW¥»®q)¡A4000¤¸¥H¤U¹B¶O150¤¸¡C


¤G¡B­qÁÊ®½§U¤è¦¡¡]­qÁʳæ¸Ô¦pªþ¥ó)
1.ºô¸ô®½´Ú¡G¦Ü¥»·|ºô¯¸®½ÃØ·R¤ß(«K§Q©±±ø½X/«H¥Î¥d)(
http://www.worldpeace.org.tw/moon100)
2.¶l§½¹º¼·¡G¤á¦W:ªÀ¹Îªk¤H¥@¬É©M¥­·|  
   ¹º¼·±b¸¹¡G19964921   µù©ú¡yÄɤë¶Ç·R©¯ºÖ­¸´­¬¡°Ê¡z
3.¦Û°ÊÂà±b:½Ð¦V¥»·|¯Á¨ú»È¦æ¶l§½¦Û°Ê¦©´Ú±ÂÅv®Ñ  
4.«H¥Î¥d¡G½Ð¦V¥»·|¯Á¨ú«H¥Î¥d®½´Ú±ÂÅv®Ñ
5.«K§Q°Ó©±¡G½Ð¦V¥»·|¯Á¨ú«K§Q°Ó©±±ø½Xú´Ú³æ¡A¥i¦V¥þ¬Ù«K§Q°Ó©±Ãº´Ú¡C
6.²{ª÷®½´Ú¡G½Ðª½±µ¨ì¥»·|¤¤³¡¦a°Ï¦U·|À]®½ÃØ¡C


¤T¡BÁpµ¸¤è¦¡
           ¦aÂI                    ¹q¸Ü                       ¶Ç¯u                            ¦a§}
¥x¤¤¥«¤@·|À](¦è¤Ù°Ï) 04-2316-1106 04-2316-1533 ¥x¤¤¥«¦è¤Ù°Ï¹ç®L¸ô111¸¹
¥x¤¤¥«¤G·|À](Â×­ì°Ï)  04-2525-4668   04-2515-8943 ¥x¤¤¥«Â×­ì°ÏÂ׶ոô1¬q52«Ñ1¸¹
¹ü¤Æ¿¤·|À]                   04-727-9248     04-728-0459 ¹ü¤Æ¥«¥Á±Ú¸ô129«Ñ22¸¹

Äɤë¶Ç·R©¯ºÖ­¸´­_DM
Äɤë¶Ç·R©¯ºÖ­¸´­_­qÁʳæ

B
阿聰師禮盒~芋頭酥(平包裝,12入) 360
阿聰師禮盒~芋頭酥(單顆裝,12入) 399
阿聰師禮盒~平安糕(芋頭核桃,6入) 210
阿聰師禮盒~平安糕(芋頭核桃,12入) 420
阿聰師禮盒~平安糕(綜合口味,6入) 210
阿聰師禮盒~平安糕(綜合口味,12入) 420
阿聰師禮盒~媽祖餅(6入) 210
阿聰師禮盒~媽祖餅(12入) 420
微笑旺來系列~土鳳梨酥(6入) 210
微笑旺來系列~土鳳梨酥(10入) 350
微笑旺來系列~土鳳梨酥(12入) 420
微笑旺來系列~洛神花酥(6入) 210
微笑旺來系列~洛神花酥(10入) 350
微笑旺來系列~洛神花酥(12入) 420
運費(訂購4000元以下) 150
每學期定期捐助愛心早餐(固定於2月、8月扣款) 4,000
每月定期捐助愛心早餐 1,000
每月定期捐助,支持「搶救受飢兒」經費 ۭq
不定期不定額捐助「搶救受飢兒」經費 ۭq
愛的助學包捐助 600